znalec v odbore stavebníctvo,odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, stavebný dozor.

Zbierka zákonov SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ústav súdneho znalectva SvF STU v Bratislave

Štatistického úradu Slovenskej republiky

Ústav súdneho inžinierstva v Žiline

Obchodný register SR

Živnostenský register SR

Mestská a obecná štatistika

Pôdne mapy Slovenska - Informačný systém o poľnohospodárskej pôde

Slovenská komora stavebných inžinierov

Zoznam členov Komory geodetov a kartografov

Notárská komora Slovenskej republiky

Informačný portál o obciach a mestách Slovenska

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Slovenský ústav technickej normalizácie

Národná banka Slovenska

© Ing. Eugen Dedinský