znalec v odbore stavebníctvo,odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, stavebný dozor.

Znalecký posudok na byt, nebytový priestor.

 Bežný byt (nebytový priestor) v užívaní:

· aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií  katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva - LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver, bankové inštitúcie požadujú LV zo Správy katastra nie staršie  viac ako 3 mesiace,
· aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností(kópia katastrálnej mapy)- informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver,bankové inštitúcie požadujú kópiu katastrálnej mapy zo Správy katastra,
· doklad o veku bytového domu - môže poskytnúť správca bytového domu, prípadne obecný úrad. Ako doklad môže byť použitá aj zmluva (napr. kúpno-predajná, v ktorej je takýto údaj spravidla uvedený,
· pôdorys bytu, resp. nebytového priestoru (ak je k dispozícii) - v prípade, že nie je k dispozícii, znalec prevedie zameranie a zakreslenie skutkového stavu s vyznačením skutočných rozmerov bytu,nebytového priestoru,
· doklad o nadobudnutí bytu,nebytového priestoru – vyžadujú niektoré bankové inštitúcie v prípade poskytnutia hypotekárneho úveru,
· fotodokumentácia bytu – zabezpečí znalec.

Rozostavaný byt (nebytový priestor):

· aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva - LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver,bankové inštitúcie požadujú LV zo Správy katastra nie staršie viac ako 3 mesiace,
· aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (kópia z katastrálnej mapy) –informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver,bankové inštitúcie požadujú kópiu katastrálnej mapy zo Správy katastra,
· stavebné povolenie - pre rozostavané stavby slúži ako doklad o vlastníctve a veku stavby,
· nadobúdací doklad (zmluva o výstavbe, vstavbe, nadstavbe a pod.),
· pôdorys bytu (nebytového priestoru) - u novostavieb  súčasť projektovej dokumentácie,v prípade, že nie je k dispozícii, znalec prevedie zameranie a zakreslenie skutkového stavu s vyznačením skutočných rozmerov bytu,nebytového priestoru,
· fotodokumentácia  rozostavaného bytu – zabezpečí znalec.

© Ing. Eugen Dedinský