znalec v odbore stavebníctvo,odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, stavebný dozor.

Znalecký posudok na pozemok.

· aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva - LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,
· aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností(kópia katastrálnej mapy)- informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,
· overený geometrický plán - pri zmenách na pozemku (napr. zlučovanie, rozdelenie pozemkov). Geometrický plán vypracuje autorizovaný geodet na požiadanie, pričom je potrebné overenie geometrického plánu na Správe katastra,
· výhľadové využitie pozemku - vyžaduje sa u pozemkov neurčených na stavbu, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Dokladom je územné rozhodnutie, stavebné povolenie, územný plán - dokumenty, ktoré vypovedajú o budúcom možnom využití pozemku (platí pre pozemky mimo zastavaného územia obce),
· fotodokumentácia pozemku – zabezpečí znalec.

 

 

 

 

 

 

© Ing. Eugen Dedinský