znalec v odbore stavebníctvo,odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, stavebný dozor.

Znalecký posudok na prevádzkový objekt, budovu, halu.

· aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií  katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva - LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver, bankové inštitúcie požadujú LV zo Správy katastra nie staršie  viac ako 3 mesiace,  
· aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností(kópia katastrálnej mapy)- informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver,bankové inštitúcie požadujú kópiu katastrálnej mapy zo Správy katastra,
· doklad o veku - kolaudačné rozhodnutie, povolenie o užívaní stavby, príp. potvrdenie obce. Tento doklad získate z príslušného stavebného úradu, resp. obecného úradu, a pod.,
· pôdorysy podlaží (ak sú k dispozícii) - v prípade, že nie sú k dispozícii, znalec prevedie zameranie a zakreslenie skutkového stavu s vyznačením skutočných rozmerov  stavby,
· nájomné zmluvy - pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom,
· výmer za daň z nehnuteľností - pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom,
· zmluva na poistenie stavby - pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom,
· ostatné zmluvy spojené s užívaním nehnuteľnosti - pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom (zmluva o zriadení vecného bremena, predkupného práva a ostatné),
· fotodokumentácia stavby –zabezpečí znalec. 

 

© Ing. Eugen Dedinský