Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť zahŕňa práce pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje spravidla balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečuje vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská, zastupuje investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne).

Cena za inžiniersku činnosť

Cena za realizovanú inžiniersku činnosť sa určuje individuálne, podľa charakteru stavby, podľa rozsahu požadovaných inžinierskych činností, podľa celkových rozpočtových nákladov stavby v zmysle sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností ,prípadne podľa dohody.