O nás

Znalec v odbore stavebníctvo,odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby,

zapísaný od 17.12.2001 v zozname znalcov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej Republiky
Odbor:      37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 
370 901 odhad hodnoty nehnuteľností 
37 01 00  Pozemné stavby

Znalecké posudky sú spracované v zmysle:
– Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a predkladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Vyhláška MS SR č.490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z.
– Vyhláška MS SR č.491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
– Vyhláška MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
– Vyhláška č. 213/2017 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MSSR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

Vyhláška MSSR č. 228/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úkonmi znaleckej činnosti sú:
– znalecký posudok a jeho doplnok
– odborné stanovisko alebo potvrdenie
– odborné vyjadrenie
– vysvetlenie

Za zodpovednosť z výkonu činnosti znalca som poistený v súlade s podmienkou § 9,ods.3 zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch ,tlmočníkoch a prekladateľoch,pričom limit môjho poistného plnenia za jednu poistnú udalosť je 33 200,-€.Poistenie je realizované v rámci hromadnej poistnej zmluvy v poisťovni Generali Slovensko poisťovňa,a.s.

Znalecký posudok v odvetví „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a zároveň predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

Znalecký posudok sa vypracováva pre konkrétny účel (právny úkon). Každý účel má svoje špecifiká, ktoré sa musia rešpektovať.
Medzi bežné účely znaleckých posudkov patria napr.:
· dedičské konanie,
· záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke),
· prevod nehnuteľnosti,
· nepeňažný vklad do spoločnosti,
· zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností,
· nájom pozemkov,
· ohodnotenie zložiek podnikov,
· vyporiadanie (vysporiadanie) bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
· určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
· iné (exekúcia nehnuteľnosti, atď…).

Iné (exekúcie, jednoduché pozemkové úpravy – JPÚ)

Pridaj komentár