Stavebný dozor

Povinnosti stavebného dozoru

Povinnosti stavebného dozoru určuje stavebný zákon – Zákon č.50/1976 Zb., ktorý požaduje, aby stavebný dozor sledoval spôsob a postup výstavby

• či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia,
• zodpovedá za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
• spoluzodpovedá za dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
• stavebný dozor vplýva na odstránenie nedostatkov a závad, ktoré na stavbe zistil,
• sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
• dohliada pri realizácii stavebných konštrukcií a pracovných postupov,
• rieši technické otázky s dodávateľom stavby,
• kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho,
• zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili schválený rozpočet a dodržala sa lehota výstavby,
• zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní a dohliada na odstránenie kolaudačných chýb

Cena za výkon stavebného dozoru

Cena za výkon stavebného dozoru sa určuje individuálne, podľa charakteru stavby, podľa zložitosti technického prevedenia stavby, podľa jej celkových rozpočtových nákladov v zmysle sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností prípadne podľa dohody.