Znalecký posudok na byt, nebytový priestor (v užívaní, alebo rozostavaný)

Bežný byt (nebytový priestor) v užívaní:

· aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií  katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver, bankové inštitúcie požadujú LV zo Správy katastra nie staršie  viac ako 3 mesiace,
· aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností(kópia katastrálnej mapy)– informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver,bankové inštitúcie požadujú kópiu katastrálnej mapy zo Správy katastra,
· doklad o veku bytového domu – môže poskytnúť správca bytového domu, prípadne obecný úrad. Ako doklad môže byť použitá aj zmluva (napr. kúpno-predajná, v ktorej je takýto údaj spravidla uvedený,
· pôdorys bytu, resp. nebytového priestoru (ak je k dispozícii) – v prípade, že nie je k dispozícii, znalec prevedie zameranie a zakreslenie skutkového stavu s vyznačením skutočných rozmerov bytu,nebytového priestoru,
· doklad o nadobudnutí bytu,nebytového priestoru – vyžadujú niektoré bankové inštitúcie v prípade poskytnutia hypotekárneho úveru,
· fotodokumentácia bytu – zabezpečí znalec.

Rozostavaný byt (nebytový priestor):

· aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver,bankové inštitúcie požadujú LV zo Správy katastra nie staršie viac ako 3 mesiace,
· aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (kópia z katastrálnej mapy) –informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver,bankové inštitúcie požadujú kópiu katastrálnej mapy zo Správy katastra,
· stavebné povolenie – pre rozostavané stavby slúži ako doklad o vlastníctve a veku stavby,
· nadobúdací doklad (zmluva o výstavbe, vstavbe, nadstavbe a pod.),
· pôdorys bytu (nebytového priestoru) – u novostavieb  súčasť projektovej dokumentácie,v prípade, že nie je k dispozícii, znalec prevedie zameranie a zakreslenie skutkového stavu s vyznačením skutočných rozmerov bytu,nebytového priestoru,
· fotodokumentácia  rozostavaného bytu – zabezpečí znalec.