Znalecký posudok na pozemok, prevádzkový objekt, budovu, halu

Pozemok:

· aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,
· aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností(kópia katastrálnej mapy)– informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,
· overený geometrický plán – pri zmenách na pozemku (napr. zlučovanie, rozdelenie pozemkov). Geometrický plán vypracuje autorizovaný geodet na požiadanie, pričom je potrebné overenie geometrického plánu na Správe katastra,
· výhľadové využitie pozemku – vyžaduje sa u pozemkov neurčených na stavbu, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Dokladom je územné rozhodnutie, stavebné povolenie, územný plán – dokumenty, ktoré vypovedajú o budúcom možnom využití pozemku (platí pre pozemky mimo zastavaného územia obce),
· fotodokumentácia pozemku – zabezpečí znalec.

Prevádzkový objekt, budova, hala:

· aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií  katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver, bankové inštitúcie požadujú LV zo Správy katastra nie staršie  viac ako 3 mesiace,  
· aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností(kópia katastrálnej mapy)– informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver,bankové inštitúcie požadujú kópiu katastrálnej mapy zo Správy katastra,
· doklad o veku – kolaudačné rozhodnutie, povolenie o užívaní stavby, príp. potvrdenie obce. Tento doklad získate z príslušného stavebného úradu, resp. obecného úradu, a pod.,
· pôdorysy podlaží (ak sú k dispozícii) – v prípade, že nie sú k dispozícii, znalec prevedie zameranie a zakreslenie skutkového stavu s vyznačením skutočných rozmerov  stavby,
· nájomné zmluvy – pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom,
· výmer za daň z nehnuteľností – pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom,
· zmluva na poistenie stavby – pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom,
· ostatné zmluvy spojené s užívaním nehnuteľnosti – pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom (zmluva o zriadení vecného bremena, predkupného práva a ostatné),
· fotodokumentácia stavby –zabezpečí znalec.