Znalecký posudok na rodinný dom, chatu, rekreačnú chalupu

Stavba (skolaudovaná), ktorá je už v užívaní:

· aktuálna kópia  výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver, bankové inštitúcie požadujú LV zo Správy katastra  nie staršie viac ako 3 mesiace,
· aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností(kópia katastrálnej mapy) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver, bankové inštitúcie požadujú kópiu katastrálnej mapy zo Správy katastra,
· doklad o veku domu a účelu (platí aj pre prístavby, nadstavby…),
· kolaudačné rozhodnutie, povolenie o užívaní stavby, príp. potvrdenie obce. tento doklad vydáva príslušný stavebný úrad, resp. obecný úrad (platí hlavne pre staršie domy—v tomto prípade  ho vystaví obec na žiadosť majiteľa stavby pre účel ohodnotenia nehnuteľnosti),
· pôdorysy podlaží (napr. projektová dokumentácia) – v prípade, že nie je k dispozícii, znalec vyhotoví zakreslenie skutkového stavu so zameraním  skutočných rozmerov domu,
· fotodokumentácia stavby – zabezpečí znalec.

Pre rozostavanú stavbu
(nezapísanú v katastri nehnuteľností, tzn. stavba nie je evidovaná na liste vlastníctva ani v katastrálnej mape):

· aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver,bankové inštitúcie požadujú LV zo Správy katastra nie staršie viac ako 3 mesiace,
· aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácii katastra nehnuteľností(kópia katastrálnej mapy) – informatívny  výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver bankové inštitúcie požadujú kópiu katastrálnej mapy zo Správy katastra,
· overený geometrický plán – vypracuje autorizovaný geodet na požiadanie, pričom je potrebné overenie plánu na Správe katastra.
· stavebné povolenie – pre rozostavané stavby slúži ako doklad o vlastníctve a veku stavby,
· projektová dokumentácia overená stavebným úradom – slúži na výpočet dokončenosti (rozostavanosti) stavby. V prípade, že nie je táto k dispozícii, a neexistuje iný doklad o plánovanom stavebno-technickom stave domu, objednávateľ poskytne znalcovi informácie o plánovanom stave . Znalec vyhotoví zakreslenie skutkového stavu so zameraním rozmerov domu,
· fotodokumentácia stavby – zabezpečí znalec.